Påverka din utbildning

Blir du elev hos oss har du inflytande över ditt dagliga arbete. Du tränas i att ta eget ansvar för din kunskapsutveckling. Här finns elevinflytande på riktigt.

Det ska vara lätt att kunna vara med och påverka om du vill engagera dig. 

Elevmötet

Elevmötet varje vecka är basen för elevinflytandet. En del saker kan lösas direkt, en del vidarebefordras till arbetslag eller rektor. En del saker tas upp på skolrådet. Detta är det viktigaste elevdemokratiska forumet på skolan.

Elevmötet sker veckovis per klass där dina mentorer deltar. Här gör du din röst hörd genom att ta upp frågor som rör klassen. 

Elevrepresentation på arbetslagsmöten

Ett par tillfällen per termin är representanter från varje klass i varje årskurs med på programmets arbetslagsmöte. Representanten utses på ett elevmöte. Här lyfts programgemensamma punkter som arbetsmiljö, studieteknik eller ergonomi. Frågor från detta forum som gäller skolnivå tas vidare till skolrådet.

Skolrådet

Skolrådet arbetar med att bereda och ge råd i viktiga skolövergripande frågor. I skolrådet sitter elever som representerar programmen/klassen och personal. De träffas ett par gånger under terminen enligt kalendariet. Vid behov kan extra skolråd sättas in - detta kan vara på rektorernas eller på elevernas inrådan.

Elevkåren

Elevkåren är en fristående organisation som behandlar frågor viktiga för deras medlemmar. Elevkåren träffar rektorerna regelbundet för att diskutera gemensamma frågor och förbereda eventuella beslut.

Uppdaterad